PWYSIG! Audit Offer Cyfrifiadurol yn y cartref

Mae Cyngor Sir Powys wedi gofyn i’r ysgol ddosbarthu holiadur er mwyn darganfod faint o offer cyfrifiadurol sydd ei angen i helpu teluoedd a’u plant yn y cartref. Byddem yn ddiolchgar p gllech gwblhau’r holiadur hwn er mwyn i ni basio’r wybodaeth ymlaen...

Hydref 2019 – Gair gan y Pennaeth

Annwyl Riant/Ofalwr Yn dilyn blwyddyn lle mae’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd wedi bod ar stop, dwi’n falch o allu dweud fy mod wedi bod mewn cyfarfod i drafod ail ddechrau’r gwaith yn ddiweddar. Nid wyf yn siwr pryd bydd yr adeilad newydd yn agor ond mae pethau yn...

Pasg 2020 – Gair gan y Pennaeth

Annwyl Rieni / Ofalwyr Rydw i wir yn gobeithio eich bod chi a’ch anwyliaid yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Ddechrau mis Mawrth, roedd llai nag 1% o ddisgyblion ledled y DU yn cael eu haddysgu yn y cartref. O hyn ymlaen, bydd y ffigwr hwnnw’n codi i bron...

Ddesg Gymorth ADY Bro Hyddgen

Ddesg Gymorth ADY Bro Hyddgen  Croeso i Ddesg Gymorth ADY Bro Hyddgen Os ydych chi neu eich plentyn yn derbyn gwersi ymyrraeth neu gefnogaeth ychwanegol yn yr ysgol fel arfer, ac angen cymorth ychwanegol i fedru gweithio o adref, gallwch adael neges i’r cyfeiriad isod...

Fideo Cyfnod Sylfaen

Home> category> Primary News> Fideo Cyfnod Sylfaen Dyma ffilm gan y Cyfnod Sylfaen yn diolch i’n gweithwyr allweddol dewr. Cadwch yn saff bawb. Here’s a film by the Foundation Phase, thanking all our brave key workers. Keep safe...