Annwyl Riant/Ofalwr

Yn dilyn blwyddyn lle mae’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd wedi bod ar stop, dwi’n falch o allu dweud fy mod wedi bod mewn cyfarfod i drafod ail ddechrau’r gwaith yn ddiweddar. Nid wyf yn siwr pryd bydd yr adeilad newydd yn agor ond mae pethau yn bositif iawn ar hyn o bryd.

Yn dilyn ymweliad craidd ym mis Tachwedd  mae disgwyl i ni fod yn ysgol categori felyn sydd yn ein gosod yn 50% uchaf trwy Gymru. Fodd bynnag, mae ein ystadegau presenoldeb yn ein gosod yn y categori coch ac yn ein rhwystro rhag cyrraedd y categori gwyrdd 75% uchaf. Felly hoffwn ofyn i chi ystyried yn ofalus cyn mynd a’ch plant ar wyliau neu eu tynnu allan o’r ysgol yn ystod y tymor.

Rydym wedi dechrau system lle ydym yn gwobrwyo plant am bresenoldeb dros 98% lle byddant yn cael cyfle i ennill ipad. Byddwn hefyd yn gwobrwyo plant sy’n bresennol am 100% o’r amser.

Mae llawer o weithgareddau buddiol iawn wedi digwydd ar draws y ddau gampws fel y  gwelwch yn y cylchgrawn hwn. Hoffwn ddiolch i bob aelod o staff am fod mor weithgar a chydwybodol wrth addysgu eich plant a sicrhau eu bod yn cael profiadau gwych.

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda i bawb,

Yr eiddoch yn gywir

Dafydd M B Jones

Pennaeth

Ysgol Bro Hyddgen