Her Cemeg Caergrawnt

Cystadlodd Alexander Monnox a Tomos Chick yn yr Her Cemeg Caergrawnt. Llongyfarchiadau enfawr i  Tomos Chick o Flwyddyn 12 sydd wedi ennill Gwobr Gopr yn Her Cemeg Caergrawnt 2019.  ...

Enillwyr cystadleuaeth Tabernacl 2019

Eleni, o dan ofal Mrs Jane Baraclough, bu disgyblion blwyddyn 10, 11 a 12 yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Tabernacle. Yr her oedd cyflwyno darn o waith ar ganfas, ar y thema hanes. Thema agored oedd yn tanio dychymyg y disgyblion oedd ‘Hanes’, wrth iddynt gyflwyno...

Fuoch chi ‘rioed yn morio?

Ddydd Gwener, 12 Gorffennaf, aeth dosbarthiadau Derwen a Masarnen ar daith i ymweld â Gorsaf RNL.I Aberystwyth ac i archwilio pyllau dŵr wrth lan y môr, fel rhan o’u halldaith y tymor hwn. Wedi iddynt dderbyn gwahoddiad i deithio ar y trên, roedd llawer iawn o gynnwrf...

Pontio o’r Meithrin i’r Ysgol

Ar drothwy tymor yr haf bu’r ysgol yn cryfhau cysylltiadau gyda’r Cylch Meithrin a MCCP (Machynlleth Community Children’s Playgroup). Mae Miss Iona Davies, Arweinydd y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn ymwled â’r Cylch ac â MCCP ac mae’n wir dweud bod y plant yno wedi’u...

Dawns Diwedd Blwyddyn 11

Nos Iau, Mehefin 20, cafwyd prom llwyddiannus ar y campws uwchradd wrth i ni fel ysgol ffarwelio gyda Blwyddyn 11 am y tro olaf. Cafwyd gwledd yn y neuadd a chyflwynwyd gwobrau i’r disgyblion hynny am eu hymdrechion amrywiol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith trefnu...