Alldeithiau Bro Hyddgen Expeditions

 

 

 

Mae’r projectau hyn, neu alldeithiau fel rydym ni’n eu galw yn Ysgol Bro Hyddgen yn cynnwys enghreifftiau o’r gwaith a gyflawnir gennym.  Mae’n gyfle arbennig i arddangos detholiad o waith ein dysgwyr i rieni ac i’r gymuned ehangach, ac mae hefyd yn gyfle euraidd i ni fel ysgol ddathlu’r hyn a gyflawnir yn yr alldeithiau.  Gwelir amrediad eang o brofiadau dysgu cyfoethog yn cael eu cynnig a dangoswn yma ddysgwyr yn datblygu a grymuso’u dealltwriaeth a’u sgiliau wrth dargedu dibenion Cwricwlwm i Gymru. 

These projects, or expeditions as we call them in Ysgol Bro Hyddgen are examples of the work undertaken by us as a school.  It is a special opportunity to display a selection of our learners’ work to parents and to the broader community, and it’s a golden opportunity for us as a school to celebrate the work achieved in the exhibitions.  A wide range of rich experiences are offered, and here we are showing learners developing and strengthening their understanding and skills as the purposes of Curriculum for Wales are targeted. 

 

 

 

 

Alldaith - Dylife - Expedition

Mae’r hen gymdeithias wedi mynd… – cynefin Dylife   

The old society has disappeared… – Dylife and the surrounding area