Ysgol Bro Hyddgen

Noson Agored / Open Evening

 

 

Annwyl riant/warchodwr, 

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd mae campws uwchradd Ysgol Bro Hyddgen yn falch i groesawu disgyblion a rhieni blwyddyn 5 a 6 i’n noson agored ar y 3ydd o Hydref, 2022 rhwng 6 ac 8yh. Dewch i:

  •     Ddysgu am yr hyn sydd gan Ysgol Bro Hyddgen i’w gynnig 
  •     Dysgu am ein canlyniadau TGAU a Lefel A llwyddiannus 
  •     Clywed am brofiadau’r dysgwyr presennol, a sut maen nhw’n mwynhau eu dysgu yma’n Ysgol Bro Hyddgen 
  •      Arsylwi a dysgu am yr adrannau unigol 

 

9fed o Hydref, 2023. 6:00-8:00yh

9th October 2023 6:00-8:00pm

 

Dear parent/guardian, 

At the start of the academic year Ysgol Bro Hyddgen secondary campus is pleased to welcome year 5 and 6 pupils and parents to our open evening on 3rd October, 2022 between 6 and 8pm. Come and:

  • Learn about what Ysgol Bro Hyddgen has to offer 
  • Learn about our successful GCSE and A level results 
  • Hear about the experiences of our current pupils and how they are enjoying their learning at Ysgol Bro Hyddgen  
  • Observe and learn about the individual departments 

Register your child – Secondary Education Click here 

Manylion Cyswllt / Contact Details For Mr Tegid Owen (Penaeth Cynorthwyol) / Assistant Headteacher)

Ffon / Phone – 01654704200

Ebost / Email –  OWENT237@Hwbcymru.net

 

 

 

 

Prospectws Uwchradd – Secondary Campus Prospectus