Croeso i Ysgol Bro Hyddgen | Welcome to Ysgol Bro Hyddgen

Mae’n ofynnol i ysgolion gael polisi Iechyd a Diogelwch, sy’n benodol ar gyfer eu sefydliad, ar gyfer pob ymwelydd â’u hysgol. Pan fyddwch yn ymweld â’r ysgol byddwch yn derbyn taflen sy’n amlinellu’r gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch a Diogelu allweddol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt yn ystod eich ymweliad yma.

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi arwyddo i mewn yn y dderbynfa a’ch bod yn gwisgo cerdyn adnabod clir.

Schools are required to have a Health & Safety  policy, specific for their setting, for all visitors to their school. When visiting you will receive a leaflet that outlines the key Health & Safety and Safeguarding procedures you should be aware of during your visit at the school.

Firstly, please ensure that you have signed in at reception and are wearing a clear identification lanyard.

 

 

Dafydd Jones

Dafydd Jones

Penaeth | Headteacher

Haf Ap Robert

Haf Ap Robert

Dirprwy Bennaeth (Cynradd) | Deputy Headteacher (Primary)

 

 

Diogelu

Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu pobl ifanc yn yr ysgol hon

Os ydych yn amau ‌‌bod unrhyw blentyn yn destun pryder, neu’n clywed neu’n gweld unrhyw beth sy’n achosi i chi boeni am les plentyn, eich cyfrifoldeb cyfreithiol chi yw rhoi gwybod i’r person diogelu dynodedig.

Datgeliad gan blentyn

Gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud heb ddangos sioc nac anghrediniaeth

Gadewch i’r plentyn siarad yn rhydd

Cysuro’r plentyn ond peidiwch â gwneud addewidion

Peidiwch ag addo cyfrinachedd – eglurwch i’r plentyn y bydd angen i chi hysbysu’r person priodol

Pwysleisiwch ei fod yn iawn i ddweud

Cofnodwch unrhyw fanylion ar ‘My Concern’ neu rhowch eich cofnod ysgrifenedig i’r person diogelu dynodedig. Cofnodwch union eiriau’r plentyn

Peidiwch ag ymchwilio eich hun

 

 

 

 

Safeguarding

Everyone is responsible for safeguarding of young people in this school

If you suspect that any child is a cause for concern, or hear or see anything that causes you to be concerned about the welfare of a child, it is your legal responsibility to report is to the designated safeguarding person

Disclosure from a child

Listen to what is being said without displaying shock or disbelief

Allow the child to talk freely

Reassure the child but do not make promises

Do not promise confidentiality—explain to the child that you will need to inform the appropriate person

Stress that it was right to tell

Record any details on My Concern or give your written record to the designated safeguarding person. Record exactly in the child’s own words

Do not investigate yourself

 

 

Campws Cynradd / Primary Campus

Person Diogelu Dynodedig | Designated Safeguarding Persons

 

 

Mrs Haf Ap Robert

aph4@hwbcymru.net

Mrs Angharad Elias

eliasa18@hwbcymru.net

Mrs Gwenith Blair

blairg15@hwbcymru.net

Mrs Angharad Behnan

angharad.behnan@ceredigion.gov.uk

Campws Uwchradd / Secondary Campus

Person Diogelu Dynodedig | Designated Safeguarding Persons

 

 

Mrs Angharad Elias

eliasa18@hwbcymru.net

Mr Dafydd Jones

JonesD647@hwbcymru.net

Mr Tegid Owen

OwenT237@hwbcymru.net

Mrs Angharad Behnan

angharad.behnan@ceredigion.gov.uk