Alldaith Nadolig / Christmas Expedition

                   

Croeso i’r alldaith Mathemateg, Celf a Daearyddiaeth. Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn gweithio tuag at greu cynnyrch i werthu i’r Nadolig gydag unrhyw elw yn mynd i elusen leol. Wrth gynnal yr alldaith bu’r disgyblion yn gweithio ar eu gwaith rhif gan gynnwys: Elw a cholled, Canrannau a Chynigion arbennig yn ogystal ag ymchwilio i’r pwysigrwydd o siopa’n lleol. Diolch yn fawr i’r plant am eu holl waith caled!

Y diwrnod olaf i archebu fydd Dydd Iau 10/12

Welcome to the Mathematics, Art and Geography expedition. Over the past few weeks, we have been working towards creating a product for Christmas with any profit going towards a local charity. Whilst conducting the expedition the pupils have been developing their numeracy skills involving: Profit and loss, Percentages and Special offers as well as investigating to see why it is important to shop locally. A bid thanks to the pupils for working so hard!

The last day to order will be Thursday 10/12

 

Ffurflen Archebu: / Order Form: 

 

 

 

Gwefannau y grwpiau / Team Websites:

 

CSC