llythyr gan Swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru ynghylch brechu Covid-19 i blant 5-11 oed / letter from The Office of the Chief Medical Officer for Wales regarding Covid-19 vaccination for children aged 5-11

 

Mae’r llythyr hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut y caiff y brechiad ar gyfer y grwpiau oedran hyn ei gyflwyno yn ogystal â dolenni i ffynonellau gwybodaeth y gellir ymddiried ynddi i helpu plant a rhieni/gwarcheidwaid i wneud penderfyniad gwybodus ar frechu.

This letter provides further information about how the vaccination for these age groups will be rolled out as well as links to sources of trusted information to help children and parents/guardians make an informed decision on vaccination.