BL 8, 9 a 10 i aros gartref dydd Mercher 22ain o Ragyfyr / Years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December

 

Annwyl riant/ ofalwr,

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Yn anffodus ohrewydd prinder staff cyflenwi a nifer o staff yn absennol rwyf yn gofyn i blant blynyddoedd 8, 9 a 10 i aros gartref dydd Mercher 22ain o Ragfyr.  Bydd gwaith yn cael ei roi ar Teams iddynt.

Bydd lle i blant bregus a phlant gweithwyr allweddol yn yr ysgol – ond mae angen i chi roi galwad i’r ysgol cyn diwedd y dydd heddiw i roi gwybod i ni.

Rwy’n ymddiheuro’n fawr am hyn, ond heb ddigon o staff ni allaf sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel yn yr ysgol.

Yr eiddoch yn gywir,

Dafydd Jones

Pennaeth

Dear parent/ carer,

I hope you all well. Unfortunately due to a shortage of supply staff and a number of staff being absent I am asking the pupils from years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December.  Work will be set on teams for them.

There will be a place for vulnerable and key worker children at the school – but you need to give a call to the school before the end of the day today to let us know that your child is in need of this support.

I apologise very much for this inconvenience, but without the correct staffing levels I cannot ensure that your child is safe at school.

Yours sincerely,

Dafydd Jones

Headteacher