Cystadleuaeth Calendr Ysgol Bro Hyddgen a Fforwm Menter Machynlleth / Calendar Competition – Ysgol Bro Hyddgen and the Machynlleth Enterprise Forum

 

Briff – Tynnu ffotograff o Fachynlleth a/neu o rywle ym Mro Ddyfi sy’n dangos harddwch yr ardal
Brief – Take a photograph of Machynlleth and/or somewhere within Bro Ddyfi showing the beauty of the area
 
Agored i flynyddoedd 3-13
Open to years 3-13
 
Dyddiad cau: 22 Tachwedd
Deadline: 22 November
 
Gwobr: £20 am bob llun a gynhwysir
Prize: £20 for each photo that’s included
 
Ebost/Email llun5@hwbcymru.net
Cynhwyswch eich enw a blwyddyn ysgol
Include your name and school year