Pam dewis TGAU Ffrangeg yn Ysgol Bro Hyddgen? /  Why pick French GCSE in Ysgol Bro Hyddgen?

 

1. Canlyniadau rhagorol: Yn 2019-2020 yn YBH cafodd yr holl fyfyrwyr a wnaeth TGAU Ffrangeg eu graddau disgwyliedig yn sgorio 100% A* i B.

2. Gwerth ychwanegol i’r graddau a ragwelwyd: Yn 2018-2019 y pwyntiau disgwyliedig a ragwelwyd gan yr ystadegau oedd 30.80. Y pwyntiau gwirioneddol a enillwyd oedd 37. Er nad oedd yr ystadegau’n rhagweld unrhyw sêr; Cododd 3 disgybl i’r her gan ennill sêr! Hefyd, llwyddwyd hefyd i gael gwerth ychwanegol gyda’r myfyriwr B o fewn y radd B.

3. Cynnal tuedd gadarnhaol: Mae’r adran Ffrangeg dros y 6 blynedd diwethaf yn cynnal tuedd gadarnhaol, yn annibynnol ar allu, rhyw neu niferoedd disgyblion. Cyflawni 100% A* i C yn gyson bob blwyddyn ers 2013 a 100% A* i B y ddwy flynedd ddiwethaf. 

1. Excellent results: In 2019- 2020 in YBH all the students who did French GCSE were granted their predicted grades scoring 100% A* to B.

2. Added value to the predicted grades: In 2018-2019 the expected points predicted by the statistics were of 30.80. The actual points gained were of 37. Although the statistics predicted no stars; 3 pupils raised to the challenge gaining stars! Plus, we also managed to have added value with the B student within the B grade.

3. Maintaining a positive trend: The French department over the last 6 years is maintaining a positive trend, independently of pupils ability, gender or numbers. Achieving 100% A* to C consistently every year since 2013 and 100% A* to B the last two years.