Ar y 3ydd o Fehefin, cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru y bydd ysgolion Cymru yn ail-agor yn rhannol o ddydd Llun y 29ain o Fehefin am bedair wythnos tan 24ain o Orffennaf, 2020.
Hoffem ddiolch i chi am eich cydweithrediad a’ch ymdrechion yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Fel awdurdod lleol ac ysgolion unigol, mae angen i ni yn awr gynllunio’n ofalus ar gyfer ail-agor ysgolion ac mae angen i ni wybod faint o blant fydd yn mynd i’r ysgol yn ystod y cyfnod hwn a sut y byddant yn teithio i’r ysgol ac oddi yno.
Mae’r cwestiynau ar gyfer y cyfnod o hyn tan ddiwedd tymor yr haf.
BYDD ANGEN I CHI GWBLHAU’R AROLWG YN UNIGOL AR GYFER POB PLENTYN.
Diolch am roi o’ch amser, bydd o gymorth mawr i’n proses gynllunio a gofynnwn i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen hon cyn gynted â phosibl ac erbyn dydd Gwener 12 Mehefin fan hwyraf.
—————————————————————————————————-
On June the 3rd, the Welsh Minister for Education announced that Welsh schools will partially re-open on Monday 29th June for four weeks until 24th July, 2020.
We would like to thank you for your co-operation and efforts during these difficult times.  As a local authority and individual schools, we now need to plan carefully for the re-opening of schools and need to know how many children will attend school during this period and how they will be travelling to and from school.
The questions are for the period from now until the end of the Summer term.
YOU WILL NEED TO COMPLETE THE SURVEY INDIVIDUALLY FOR EACH CHILD.
Thank you for your time, it will greatly assist our planning process and we ask you to complete and return this form as soon as possible and by Friday 12th June at the latest.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z4dwLAOVEeZrgOuinMrUEYiXkLXVrFKiqMnmtEXAB5UNVVDUEdPSEpMVEFDVkNXVjBTT01YUzhPRy4u