Ysgol Bro Hyddgen

Noson Agored Rhithol / Virtual Open Evening

 

 

Annwyl riant/warchodwr, 

Yn sgil cyfyngiadau Cofid nid yw’n bosib eleni i ni groesawu rhieni a dysgwyr blwyddyn 5 a 6 i’n noson agored flynyddol. Fel ysgol rydym yn cydnabod pwysigrwydd noson agored i chi fel rhieni ac i’ch plentyn fel maen nhw’n agosau at ddiwedd cyfnod yn yr ysgol gynradd. Eleni mae Ysgol Bro Hyddgen yn falch i’ch gwahodd i’n noson agored rhithol 

Mae’r noson agored rhithol yn gyfle gwych i ddisgyblion 5 a 6 ac i chi fel rhieni/ gwarchodwyr: 

  •     Ddysgu am yr hyn sydd gan Ysgol Bro Hyddgen i’w gynnig 
  •     Dysgu am ein canlyniadau TGAU a Lefel A llwyddiannus 
  •     Clywed am brofiadau’r dysgwyr presennol, a sut maen nhw’n mwynhau eu dysgu yma’n Ysgol Bro Hyddgen 
  •      Arsylwi a dysgu am yr adrannau unigol 

 

Dear parent/guardian, 

Due to current Covid restrictions Ysgol Bro Hyddgen will not be able to invite year 5 and 6 learners and parents to our annual open evening this year. We as a school understand the importance of an open evening for you and your child as they come to the end of their time in the primary school. This year Ysgol Bro Hyddgen is pleased to invite you to our virtual open evening. 

The virtual open evening will be a great opportunity for year 5 and 6 pupils and for you as parents/guardians to: 

  • Learn about what Ysgol Bro Hyddgen has to offer 
  • Learn about our successful GCSE and A level results 
  • Hear about the experiences of our current pupils and how they are enjoying their learning at Ysgol Bro Hyddgen  
  • Observe and learn about the individual departments 

Register your child – Secondary Education Click here 

Manylion Cyswllt / Contact Details For Mr Tegid Owen (Pennaeth CA3 a throsglwyddo / Head Of KS3 And Transition)

Ffon / Phone – 01654704200

Ebost / Email –  OWENT237@Hwbcymru.net

 

 

 

Prospectws Uwchradd – Secondary Campus Prospectus